• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

แจ้งเตือนเกษตรกรไทย

ข้าวโพดฝักอ่อน โรค ที่สำคัญ

โรค ที่สำคัญ
 

  • โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย ทำให้ยอดมีข้อถี่ ต้นแคระแกร็น ใบเป็นทางสีขาวสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองอ่อนไปตามความยาวของใบพบผงสปอร์สีขาว เป็นจำนวนมากใต้ใบในเวลาเช้ามืดที่มีความชื้นสูงถ้าระบาดมากต้นจะแห้งตายแต่ ถ้าอยู่รอดจะไม่ออกฝักหรือติดฝักแต่ไม่มีเมล็ด เชื้อราติดไปกับเมล็ด สปอร์ปลิวไปตามลมและน้ำป้องกันกำจัดโดยคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเมตา แลกซิล (35%ดีเอส)

แมลงศัตรูที่สำคัญ

  • หนอนกระทู้หอม หนอนกัดกินทุกส่วนในระยะ ต้นอ่อน จะทำความเสียหายรุนแรงเมื่อหนอนมีความยาวตั้งแต่ 2 เซนติเมตร พบระบาดมากในแหล่งปลูกจังหวัดราชบุรี และนครปฐม ป้องกันกำจัดโดยเก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลาย แหล่งที่ระบาดเป็นประจำ ควรพ่นสารนิวเคลียร์โพลีฮีโดรซิสไวรัส 20-30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรหรือ เบตาไซฟลูทริน (2.5%อีซี) 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
  • หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ข้าวโพดฝักอ่อนอายุประมาณ 20 วันถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยเจาะเข้าทำลายส่วนยอด ช่อดอกตัวผู้ และลำต้น ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต หักล้มง่ายเมื่อมีการระบาดมากจะเข้าทำลายฝัก

สัตว์ศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

  • หนู ทำลายมากตั้งแต่เริ่มเป็นฝักอ่อนจนถึงเก็บเกี่ยวสกุลหนูพุกกัดโคนต้นให้ล้ม แล้วกัดกินฝักอ่อนสกุลหนูท้องขาว เช่น หนูบ้านท้องขาว หนูนาใหญ่ หนูนาเล็ก และสกุลหนูหริ่งปีนกัดแทะฝักอ่อนบนต้น

การป้องกันกำจัดวัชพืช
 

  • ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวนดิน แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัว และไหลของวัชพืชข้ามปีออกจากแปลง
  • กำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกด้วยแรงงาน หรือเครื่องจักรกล เมื่อข้าวโพดฝักอ่อนอายุประมาณ 20 วัน ก่อนใส่ปุ๋ย
  • ในกรณีกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ควรพ่นสารกำจัดวัชพืช

 
ที่มาจาก : doae.go.th

วันที่โพส : วัน 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.25 น.