• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

แจ้งเตือนเกษตรกรไทย

สัญญาณเตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

จากภาพถ่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ข้างล่างนี้ น่าจะเป็นสัญญาณ เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลในนาข้าว รอบใหม่ในฤดูการท้านาปี ซึ่งเกษตรกรชาวนาก้าลังเร่งปลูกกันอยู่ขณะนี้ เพราะมีเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล บินมาเล่นแสงไฟในตอนกลางคืนในปริมาณมากขึ้นๆ  
   
     เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลบินมาเล่นแสงไฟ                                     เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล เกาะอยู่ตามผนัง


เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ที่พบเห็นบินมาเล่นแสงไฟ เป็นการเคลื่อนย้ายประชากรของตัวเต็มวัย ชนิดปีกยาวจากบริเวณนาที่เกี่ยวข้าวแล้ว หรือบริเวณที่ข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ คือ ข้าวที่อายุอ่อนกว่า หรืออยู่ในระยะก้าลังแตกกอ ซึ่งต้นข้าวมีน้้าเลี้ยง (plant sap) ให้เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ดูดกินเป็นอาหารได้มากกว่าข้าวแก่

ข้อมูลการติดตามการเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2549-2554) ของกรมการข้าว พบว่า เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ที่จับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าว ชัยนาทและพิษณุโลก สอดคล้องกันทั้ง 2 แหล่ง คือ ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลที่จับได้สูงสุดรอบแรกของปี อยู่ในระหว่าง เดือน มีนาคม ซึ่งสอดคล้องกับการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลในนาข้าว เมื่อเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ต้นปีที่ผ่านมา และรอบที่ 2 อยู่ในระหว่างเดือน สิงหาคม

ดังนั้น เกษตรกรชาวนา จึงควรระมัดระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลในรอบที่ 2 ในช่วงฤดูนาปี ที่ก้าลังด้าเนินการอยู่นี้ ด้วยการหมั่นส้ารวจแปลงนา โดยต้องลงส้ารวจบริเวณโคนกอข้าวและต้องเดินลึกเข้าไปในแปลงนาหากพบ เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ตัวเต็มวัยปีกยาว ในปริมาณ มากกว่า 1 ตัว/ต้น ขึ้นไป ชาวนาควรตัดสินใจ ฉีดพ่นสารก้าจัดแมลง เพื่อ ตัดวงจรชีวิตของแมลงและเป็นการควบคุมประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลไมให้เพิ่มขึ้นในระยะที่ข้าวก้าลังตั้งท้อง เพราะจะท้าให้ข้าวเสียหาย จนเกิดอาการไหม้ (hopper burn)

เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล อาจลงนาได้ทุกระยะ ตั้งแต่ข้าวเริ่มแตกกอ (อายุ 20-30 วัน) ไปจนถึงระยะข้าวตั้งท้อง (อายุ60-70 วัน) แต่เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลจะลดปริมาณลงและเริ่มอพยพหนีออกจากนา เมื่อข้าวแก่หรือออกรวงแล้ว(อายุมาก 80 วันขึ้นไป)

ข้อมูลกรมการข้าว
 
การฉีดพ่นสารเคมี ต้องฉีดพ่นให้ละเอียดทั่วแปลงและให้ละอองยาลงบริเวณโคนกอข้าวที่เพลี้ยชอบอาศัยอยู่

บริษัท ลัดดา จ้ากัด ขอแนะน้าสารเคมี ฟิโปรนิล ชื่อการค้าว่า เกรท 5 เอสซี  อัตรา 120 ซีซี/ไร่  จ้านวนครั้งของการฉีดพ่น ขึ้นอยู่กับปริมาณของแมลง เกษตรกรชาวนาควรส้ารวจแปลง ทุกๆ 7-10 วัน เพื่อการตัดสินใจในการฉีดพ่น หากชาวนาสามารถควบคุมปริมาณเพลี้ยกระโดสีน้้าตาลได้ จนไม่ท้าให้เกิด อาการไหม้ของข้าว ในระยะข้าวเริ่มออกรวง นั่น คือ ความส้าเร็จในการป้องกันก้าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล และชาวนา ไม่จ้าเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมีอีกในระยะ 1เดือนสุดท้าย ก่อนเก็บเกี่ยวข้าว

วันที่โพส : วัน 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.24 น.