• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

ความรู้เกษตรกรไทยยุคใหม่

วัชพืชและการควบคุมกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

ชนิดของวัชพืช
1.    วัชพืชใบกว้าง เป็นวัชพืชใบเลี้ยงคู่  ลักษณะแผ่นใบกว้างเมื่อเทียบกับความยาวใบ เส้นใบจัดเรียงเป็นร่างแหหรือตาข่าย การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้เมล็ด เช่น ผักเบี้ยหิน โคกกระสุน ผักยาง สาบเสือ ฯลฯ
2.    วัชพืชใบแคบ เป็นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะแผ่นใบแคบเมื่อเทียบกับความยาวใบเส้นใบจัดเรียงลักษณะขนานกับด้านใบ การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดรากและลำต้น ฯลฯ วัชพืชพวกนี้มี 2 กลุ่ม คือ
1.    วงค์หญ้า จะมีลำต้นกลม ข้อปล้องชัดเจน มีจุดเจริญอยู่ใต้ดิน และตามข้อ เช่น หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก ฯลฯ
2.    วงค์กก จะมีลำต้นส่วนใหญ่เป็นเหลี่ยม แต่ไม่มีข้อปล้องเหมือนกับวัชพืชอื่น เช่น กกทราย แห้วหมู ฯลฯ

ความรุนแรงของวัชพืช
วัชพืชแต่ละชนิดจะมีความรุนแรงต่ออ้อยแตกต่างกัน เช่น วัชพืชใบแคบจะมีความรุนแรงมากกว่าวัชพืชใบกว้าง วัชพืชอายุยาว (หลายฤดู) จะมีความรุนแรงกว่าวัชพืชอายุสั้น (ฤดูเดียว) ความหนาแน่นวัชพืชมากจะมีความรุนแรงต่ออ้อยมากตามไปด้วย
การแข่งขันระหว่างอ้อยและวัชพืช
ถึงแม้ประเทศไทยจะผลิตน้ำตาลส่งออกเป็นสำคัญต้นๆ ของโลก แต่ถ้าพิจารณาในด้านผลผลิตอ้อยต่อไร่ ยังถือว่าต่ำกว่าต่างประเทศมาก สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตอ้อย คือ วัชพืชซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญมากที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยการแย่งธาตุอาหาร ความชื้น แสงแดด และเป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงหลายชนิด นอกจากนี้การกำจัดวัชพืชของชาวไร่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องและเหมาะสม  เช่น มักกำจัดวัชพืชเมื่อวัชพืชงอกแล้ว และมีปริมาณมาก หรือ หลังวัชพืชออกดอกหรือเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชไม่เหมาะสม ฯลฯ

การกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

หมายถึง  วิธีการจัดการลดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างอ้อยกับวัชพืชซึ่งมีหลายวิธีการ  เช่น การใช้การเขตกรรม  การใช้เครื่องมือเครื่องจักรและการใช้สารเคมี วิธีการจัดการวัชพืชในไร่อ้อยจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องผสมผสานวิธี การให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลกำไรเป็นหลัก
หลักสำคัญการกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย
1.    ต้องเตรียมดินดี จะต้องให้เศษวัชพืชเก่าตายให้หมด
2.    ต้องให้อ้อยมีช่วงปลอดวัชพืชอย่างน้อย 4 เดือน (ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงย่าปล้อง)
3.    อ้อยที่ปลูกต้องงอกดี  และสม่ำเสมอ

การกำจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมีในไร่อ้อย
1.    สารคุมวัชพืช ฉีดหลังปลูก หลังตัดแต่งตอพรวนดินใส่ปุ๋ยก่อนวัชพืช พาราควอท+อาทราซีน หรือพาราควอท+เมตริบูซีน ฉีดทับยอดอ้อยได้ในที่ที่อ้อยเริ่มงอกใบยังไม่คลี่  คือ มี  5-4  ใบ พาราควอทจะฆ่าสารคุมจะได้อีก 2-3 เดือน อัตราพาราควอท 50 ซีซี+อาทราซีน 400–600 กรัม/1 ไร่
2.    สารฆ่าวัชพืช
1.    สัมผัสตาย ฆ่าสีเขียวทุกชนิด เช่น พาราควอท อัตรา 300-500 ซีซี/ไร่
2.    ดูดซึม จะดูดซึมเข้าทางใบและทางรากจะทำให้วัชพืชตายถึงรากถึงเหง้า
o    ไกลโฟเซท จะดูดซึมทางใบถ้าดินชื้นจะดูดซึมทางรากทำให้วัชพืชถึงรากถึงโคน แต่จะใช้เมื่ออ้อยย่างปล้องแล้วถ้าใช้กับอ้อยเล็กจะกระทบกับอ้อย อัตรา 500–750  ซีซี/ไร่
o    อะมีทรีน มีทั้งเม็ดและผงฉีดพ่นเมื่อวัชพืชงอกมีใบ 3-4 ใบหรือไม่เกิน 15ซม. สามารถฉีดทับอ้อยได้โดยไม่ชงักยกเว้น พันธุ์ฟิลิปปินส์ต้องฉีดขณะดินมีความชื้น

เทคนิคการใช้สารคุมและฆ่าวัชพืชให้มีประสิทธิภาพ
1.    ชนิดของสารกำจัดวัชพืช ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
2.    คุณภาพของน้ำมีใช้ฉีดพ่น การหลีกเลี่ยงการใช้น้ำขุ่นหรือน้ำสกปรกมาก
3.    อัตราสารและปริมาณน้ำมีใช้ต่อพื้นที่ ต้องทราบปริมาณน้ำที่ใช้ต่อใช้ จึงจะให้การฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพราะอัตราสารที่ใช้จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ใช้ต่อไร่ ถ้าหากคำนวณปริมาณน้ำผิดพลาด นอกจากไม่ได้ผลแล้ว อาจเกิดอันตรายต่อต้นอ้อยด้วย  เนื่องจากได้รับสารน้อยหรือมากเกินไป
4.    สภาพก่อน/หลังฉีดพ่น เช่น ความชื้นฝน แสงแดด ลม ฯลฯ
5.    ต้องฉีดพ่นให้สม่ำเสมอและทั่วถึง
 
 

วันที่โพส : วัน 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.33 น.