• Seaweed Fertilizer
  • San-Liu

ความรู้เกษตรกรไทยยุคใหม่

ขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

ขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช ประกอบด้วย
          1. ขบวนการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ ฯ ร่วมกับจังหวัด อำเภอ ในเขตที่รับผิดชอบ สำรวจชนิด ปริมาณเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในโครงการต่าง ๆ และความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรในพื้นที่ รวบรวมข้อมูลส่งสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อวิเคราะห์และวางแผนร่วมกับกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อสนับสนุนงาน ดังนี้
                    - โครงการส่งเสริมต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
                    - เมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อภัยธรรมชาติ
                    - สำหรับสำรองเพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์
                    - จำหน่ายทั่วไป และจำหน่ายในท้องถิ่น
          2. ขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา หัวใจของการผลิตเมล็ดพันธุ์ คือการผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้ได้คุณภาพสูงที่สุดตั้งแต่อยู่ในไร่นา ดังนั้น การผลิตเมล็ดพันธุ์จึงมีรายละเอียดมาก และต้องมีขบวนการควบคุมคุณภาพ ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่รับเมล็ดพันธุ์หลัก การคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ การคัดเลือกเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ การฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์อย่างถูกวิธี การติดตาม นิเทศระหว่างการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว บรรจุกระสอบ เพื่อทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ก่อนการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์เข้าสู่ศูนย์ฯ ต่อไป
          3. ขบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ดีที่ผลิตได้จากไร่นา มีคุณภาพทาง ด้านพันธุ์กรรมที่ตรงตามสายพันธุ์ แต่ในธรรมชาติเมล็ดพันธุ์ที่ได้อาจมีความชื้นสูง มีกายภาพภายนอกที่ไม่สะอาด และอาจมีขนาดที่ไม่สม่ำเสมอ มีเมล็ดแตกหัก หรือมีเศษหินดินทรายปะปนมาบ้าง ดังนั้นจึงต้องนำเมล็ดพันธุ์ที่จัดซื้อมาจากแปลงขยายพันธุ์ ดังกล่าวเข้ามาปรับปรุงสภาพ ซึ่งประกอบด้วย การอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ การทำความสะอาด และคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ให้ได้ขนาดที่สม่ำเสมอ และคลุกสารเคมีป้องกันจำกัดโรคและแมลง และในระหว่างการปรับปรุงสภาพนั้น มีขบวนการตรวจสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะต้องเป็น เมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด
          4. ขบวนการควบคุมคุณภาพ ขบวนการควบคุมคุณภาพ เป็นหัวใจของการผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่ลูกค้าที่ใช้เมล็ด
          พันธุ์ ขบวนการควบคุมคุณภาพ เริ่มตั้งแต่ การตรวจสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุ์หลัก ที่ใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์จะต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนด ในระหว่างการจัดทำแปลงขยายพันธุ์จะต้องมีการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยแปลงขยายพันธุ์ หรือไม่ แปลงขยายพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐาน เท่านั้น จึงจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ และก่อนจัดซื้อเมล็ดพันธุ์เข้าศูนย์ ฯ จะต้องมีการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐานจึงจะนำเข้ามาปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์ภายในโรงงาน ในขบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ในโรงงานทุกขั้นตอน จะมีการเฝ้าระวัง และทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เป็น ระย ะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า เมล็ดพันธุ์ที่ได้ เป็นเมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ จนกว่าจะถึงมือลูกค้า
 
ที่มาจาก  : doae.go.th

วันที่โพส : วัน 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.31 น.